Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

Μάθημα 2ο:
Κινήσεις, μάζα και ενέργεια των αστέρων – Είδη αστέρων

Οι γειτονικοί αστέρες του ουρανίου θόλου μπορούν να συνενωθούν με ευθείες γραμμές και να αποτελέσουν έτσι έναν σχηματισμό. Ο σχηματισμός αυτός λέγεται αστερισμός.

Οι αστέρες, αν και φαίνονται ότι δεν κινούνται, εντούτοις, όταν παρατηρηθούν σε διάστημα πολλών χιλιάδων ετών παρουσιάζονται να αλλάζουν θέσεις μεταξύ τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Ήλιο, όπως γνωρίζουμε. Όπως δε ο Ήλιος, έτσι και οι άλλοι αστέρες, αντλούν την ενέργειά τους από τα πυρηνικά καύσιμα, που διαθέτουν.

Ανάλογα με τα μεγέθη τους, όλοι οι αστέρες του ουρανού διακρίνονται σε γίγαντες, που φθάνουν μέχρι 100 φορές τη διάμετρο του Ήλιου και σε νάνους, που έχουν το πολύ μέχρι 10πλάσια διάμετρο του Ήλιου. Έτσι ο Ήλιος μας είναι νάνος αστέρας. Μικρότεροι ακόμη αστέρες είναι οι αστέρες νετρονίων και οι «εξεζητημένοι» αστέρες, που λέγονται μαύρες τρύπες.

Πολλές φορές οι αστέρες είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και λέγονται διπλοί ή πολλαπλοί. Όταν δε ξεχωρίζουν μεταξύ τους μόνο με τη βοήθεια του φάσματός τους, τότε λέγονται φασματοσκοπικά διπλοί αστέρες. Τέλος, υπάρχουν αστέρες, που τους συναντάμε κατά ομάδες, με ακανόνιστο σχήμα, οπότε αποτελούν τα ανοιχτά σμήνη αστέρων, ή με σφαιρικό σχήμα, οπότε αποτελούν τα σφαιρωτά σμήνη αστέρων.