Γ. Καρτάλη 72
(Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)
38333 Βόλος
ead-volos@astronomos.gr
secretary@astronomos.gr
Τηλ: (+30) 2421046253
Fax: (+30) 2421051061

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΞΗΣ

Θέλω να παρακολουθήσω την Κύκλο Σπουδών της

[recaptcha]